Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :06-12-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-12-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
05-12-23Đắc Lắc: 617,
Quảng Nam: 783
Trúng Đắc Lắc397
04-12-23TT Huế: 872,
Phú Yên: 455
Trúng TT Huế863
03-12-23Kon Tum: 729,
Khánh Hòa: 843
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
624
02-12-23Đà Nẵng: 567,
Quảng Ngãi: 610,
Đắc Nông: 704
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
306
01-12-23Gia Lai: 504,
Ninh Thuận: 736
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
662
30-11-23Bình Định: 616,
Quảng Trị: 606,
Quảng Bình: 147
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
458
29-11-23Đà Nẵng: 158,
Khánh Hòa: 249
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
463
28-11-23Đắc Lắc: 593,
Quảng Nam: 220
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
606
27-11-23TT Huế: 919,
Phú Yên: 609
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
608
26-11-23Kon Tum: 232,
Khánh Hòa: 509
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
600
25-11-23Đà Nẵng: 953,
Quảng Ngãi: 234,
Đắc Nông: 110
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
676
24-11-23Gia Lai: 207,
Ninh Thuận: 588
Trúng Ninh Thuận708
23-11-23Bình Định: 957,
Quảng Trị: 955,
Quảng Bình: 249
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
380
22-11-23Đà Nẵng: 440,
Khánh Hòa: 691
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
508
21-11-23Đắc Lắc: 904,
Quảng Nam: 941
Trúng Đắc Lắc624
20-11-23TT Huế: 687,
Phú Yên: 527
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
277
19-11-23Kon Tum: 406,
Khánh Hòa: 856
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
519
18-11-23Đà Nẵng: 591,
Quảng Ngãi: 561,
Đắc Nông: 424
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
445
17-11-23Gia Lai: 015,
Ninh Thuận: 616
Trúng Gia Lai711
16-11-23Bình Định: 628,
Quảng Trị: 396,
Quảng Bình: 035
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
518
15-11-23Đà Nẵng: 872,
Khánh Hòa: 902
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
645
14-11-23Đắc Lắc: 151,
Quảng Nam: 995
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
621