Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
28-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-03-23TT Huế: 866,
Phú Yên: 073
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
344
26-03-23Kon Tum: 929,
Khánh Hòa: 788
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
360
25-03-23Đà Nẵng: 925,
Quảng Ngãi: 598,
Đắc Nông: 795
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
338
24-03-23Gia Lai: 789,
Ninh Thuận: 138
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
319
23-03-23Bình Định: 887,
Quảng Trị: 276,
Quảng Bình: 869
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342
22-03-23Đà Nẵng: 614,
Khánh Hòa: 942
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
365
21-03-23Đắc Lắc: 747,
Quảng Nam: 840
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
370
20-03-23TT Huế: 345,
Phú Yên: 957
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
320
19-03-23Kon Tum: 792,
Khánh Hòa: 527
Trúng Khánh Hòa350
18-03-23Đà Nẵng: 538,
Quảng Ngãi: 417,
Đắc Nông: 918
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
17-03-23Gia Lai: 157,
Ninh Thuận: 239
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
16-03-23Bình Định: 251,
Quảng Trị: 437,
Quảng Bình: 149
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
15-03-23Đà Nẵng: 061,
Khánh Hòa: 027
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
329
14-03-23Đắc Lắc: 308,
Quảng Nam: 194
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
338
13-03-23TT Huế: 935,
Phú Yên: 179
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
340
12-03-23Kon Tum: 156,
Khánh Hòa: 049
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
11-03-23Đà Nẵng: 934,
Quảng Ngãi: 068,
Đắc Nông: 244
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
10-03-23Gia Lai: 782,
Ninh Thuận: 243
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
323
09-03-23Bình Định: 608,
Quảng Trị: 683,
Quảng Bình: 853
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
353
08-03-23Đà Nẵng: 290,
Khánh Hòa: 581
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
379
07-03-23Đắc Lắc: 015,
Quảng Nam: 846
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
346
06-03-23TT Huế: 549,
Phú Yên: 796
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
333