Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
28-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-03-23TT Huế: 37,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
26-03-23Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
25-03-23Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 83
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
225
24-03-23Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 34
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
23-03-23Bình Định: 00,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
22-03-23Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
21-03-23Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
253
20-03-23TT Huế: 19,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
293
19-03-23Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 09
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
270
18-03-23Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
17-03-23Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
16-03-23Bình Định: 23,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
15-03-23Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
297
14-03-23Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
13-03-23TT Huế: 61,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
12-03-23Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum280
11-03-23Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
10-03-23Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
09-03-23Bình Định: 81,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
08-03-23Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
07-03-23Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
06-03-23TT Huế: 78,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241