Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :28-03-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
28-03-23 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-03-23TT Huế: 65,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
339
26-03-23Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
363
25-03-23Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
350
24-03-23Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
369
23-03-23Bình Định: 52,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
22-03-23Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
21-03-23Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
20-03-23TT Huế: 34,
Phú Yên: 02
Trúng Phú Yên315
19-03-23Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
330
18-03-23Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 14
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
331
17-03-23Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 69
Trúng Gia Lai368
16-03-23Bình Định: 53,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
379
15-03-23Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
14-03-23Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
339
13-03-23TT Huế: 65,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế348
12-03-23Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
350
11-03-23Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
10-03-23Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
368
09-03-23Bình Định: 45,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
312
08-03-23Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
330
07-03-23Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 08
Trúng Quảng Nam379
06-03-23TT Huế: 36,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
376